Σύστημα Επιλογής Καταρτιζομένων σε Δ.Ι.Ε.Κ του Υ.ΠΑΙ.Θ. για Μαθητεία

Είσοδος Δημιουργία Λογαριασμού

30-01-2020: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 31/01/2019.

27-01-2020: ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΚ

Οι εγγραφές των ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ στο «Πρόγραμμα Μαθητείας ΔΙΕΚ» στα Δημόσια ΙΕΚ θα πραγματοποιηθούν από σήμερα Δευτέρα 27/01/2019 μέχρι και την Τετάρτη 29/01/2019.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν :

  • Αίτηση Εγγραφής στο Πρόγραμμα Μαθητείας ΔΙΕΚ
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι κατά την εγγραφή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του «Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» δεν εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δεν έχουν κάνει ποτέ έναρξη Πρακτικής Άσκησης, ούτε έχουν απαλλαγεί από αυτή.
  • Αίτηση Μετεγγραφής (την προμηθεύεστε από το ΔΙΕΚ - μόνο στην περίπτωση υποψηφίου/ας που δεν είναι καταρτιζόμενος/η στο ΔΙΕΚ επιτυχίας της Μαθητείας)

Μετά την παρέλευση των εγγραφών διαμορφώνονται τα Τμήματα Μαθητείας στα ΔΙΕΚ, τα οποία λαμβάνουν οριστική έγκριση λειτουργίας βάσει ικανού αριθμού εγγραφών, κατόπιν έκδοσης Απόφασης από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.

Για τεχνική υποστήριξη μπορείτε να στέλνετε email στο lifelonglearning@minedu.gov.gr

Για άλλα θέματα σχετικά με την πρόσκληση μπορείτε να στέλνετε email στο mathiteia_diek@minedu.gov.gr